Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Canada

là một tổ chức thiện nguyện dưới quyền lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo,
nhằm qui tụ và hướng dẫn giới trẻ trở thành người đức hạnh và Kitô hữu đạo đức cống hiến việc mục vụ tông đồ giáo dân cho giới trẻ.

Nội Qui

Công Bố Nội Quy
Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Canada


Kính thưa Quý Cha Tuyên Úy,

Quý Trưởng trong BCHTU/TNTTVN/Canada

Quý Trưởng các cấp

và các em TNTTVN/Canada

 

Cảm tạ ơn Chúa đã cho TNTTVN chúng ta tại Canada được nối kết lại với nhau ‘nên một’.

Đại Hội các Huynh Trưởng TNTT/VN tại Canada vừa qua tại Rougemont Quebec chỉ mới là bước khởi đầu chập chững. Đường đi còn dài và chắc hẳn không thiếu những khó khăn chướng ngại, mà chướng ngại to nhất vẫn là chính chúng ta:

 «Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,

mà khó vì lòng người ngại núi e sông»

Thật ra, không ai trong chúng ta là không có lòng. Ai cũng mong mỏi và cũng muốn cho PT TNTTVN chúng ta ở Canada có một tổ chức, một cơ cấu trung ương, để liên kết các đoàn rải rác khắp nơi lại với nhau, tập trung nhân lực vốn đã ít ỏi của chúng ta lại để làm thành sức mạnh, cùng làm việc, cùng phục vụ, cùng thăng tiến.

Xưa nay chúng ta vốn sinh hoạt riêng lẻ, mạnh ai nấy sống, mạnh đâu nấy làm. Đã đến lúc chúng ta cần phải chung lòng chung sức với nhau thật sự.

Dĩ nhiên chúng ta đã có Luật và đường hướng của Phong Trào nói chung, nhưng để đồng quy mọi lối nghĩ, lối nhìn, cũng như những hoạt động trong tương lai của Phong Trào tại Canada, tưởng chúng ta cũng cần có một bản Nội Quy để tránh những bất đồng, những dẫm chân vô ích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hợp và xây dựng Phong trào chúng ta tại Canada ngày càng vững chắc và lớn mạnh.

Vì thế, sau khi đã duyệt xét Bản Nội Quy Tạm Thời do Ban Nghiên Huấn Trung Ương của PT/TNTT/VN Canada soạn thảo, dựa theo Bản Nội quy của Phong Trào TNTT/VN tại Hoa Kỳ, đã được thích nghi lại cho hợp với hoàn cảnh của Phong Trào tại Canada, với sự góp ý rộng rãi của các Huynh Trưởng tại Canada, chúng tôi phê chuẩn và cho công bố Bản Nội Quy Tạm Thời này để áp dụng cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam toàn Canada. Bản Nội Quy này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 cho đến khi có Bản Nội Quy chính thức.

 

Montreal, Quebec, ngày 24 tháng 12 năm 2011

 

Linh mục Aimé Đỗ Văn Thông, OFM
--------------------------------------------------------------

Signed


Linh mục Aimé Đỗ Văn Thông, OFM 

Tổng Tuyên Úy

Chủ tịch Hội Đồng Lãnh Đạo PT/TNTT/VN/CAN

CHƯƠNG 1

BẢN CHẤT

Điều 1: Nguồn Gốc và Danh Xưng

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam khởi đầu mang tên Hội Nghĩa Binh Thánh Thể, là chi nhánh của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện, dành cho tuổi trẻ do linh mục Bessières Dòng Tên thành lập tại Pháp vào khoảng năm 1915 theo tinh thần Thông Điệp Quam Singulari của Đức Giáo Hoàng Piô X cổ võ và ban phép cho trẻ em chịu lễ sớm. Bốn khẩu hiệu truyền thống của Nghĩa Binh Thánh Thể là: Cầu Nguyện Tông Đồ (rút ra từ Hội Tông Đồ Cầu Nguyện), Thánh Thể (năng rước lễ theo thông điệp của Đức Piô X) và Hy Sinh (dựa theo tinh thần Đạo Binh Thánh Giá, hiến thân bảo vệ Hội Thánh).

Hội Nghĩa Binh Thánh Thể Việt Nam được các linh mục dòng Xuân Bích (Saint Sulpice) thành lập đầu tiên năm 1929 tại trường Thầy Dòng “École Puginier” ở Hà Nội, mang mục đích thuần tuý đạo đức. Qua thời gian hoạt động phát triển ở khắp các giáo phận, Nghĩa Binh Thánh Thể cho ra Bản Nội Quy Thống Nhất đầu tiên năm 1964, đổi danh xưng thành Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, đặt nặng mục đích giáo dục giới trẻ. Trước đà tiến không ngừng của Phong Trào và để đáp ứng nhu cầu giáo dục giới trẻ ngày càng hữu hiệu hơn, một bản Nội Quy mới cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam đã được ra đời, do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chuẩn y vào tháng 1 năm 1971.

Sau năm 1975, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam nẩy mầm phát triển một cách kỳ diệu nơi các cộng đồng Công Giáo người Việt tại nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu... Nay tại Canada, Phong Trào được mang danh xưng là:

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Canada
(PT/TNTT/VN/CAN)

Điều 2: Mục Đích
Điều 3: Nền Tảng
Điều 4: Lý Tưởng
Điều 5: Tôn Chỉ
Điều 6: Tâm Niệm
Điều 7: Phương Pháp Giáo Dục
Điều 8: Đường Hướng
Điều 9: Liên Hệ Hợp Tác

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH

Điều 10: Hệ Thống Tổ Chức Phong Trào

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Tại Canada có một cơ cấu tổ chức liên đới theo hệ thống hàng dọc.


  • Cấp Trung Ương (Toàn Quốc).
  • Cấp Liên Đoàn (Liên Giáo Phận)
  • Cấp Đoàn (Giáo Xứ hay Cộng Đoàn). Đoàn được gọi là Đoàn Biệt Lập, nếu không thuộc về Liên Đoàn.
Điều 11: Hội Đồng Lãnh Đạo
Điều 12: Hội Đồng Trung Ương
Điều 13: Hệ Thống Tổ Chức Liên Đoàn
Điều 14: Hội Đồng Liên Đoàn
Điều 15: Hệ Thống Tổ Chức Đoàn
Điều 16: Hội Đồng Đoàn
Điều 17: Ngành
X

No Right Click

Right click is not possible !