Cấp Toàn Quốc

Cấp Toàn Quốc

Hội Đồng Lãnh Đạo

(Nội Qui 20.1.1)
 • Quy định các đường lối hoạt động, chương trình và các kế hoạch chung trên toàn quốc.
 • Có nhiệm vụ quyết định về Nội Quy, Nghi Thức, các tài liệu huấn luyện và sinh hoạt của Phong Trào trên toàn quốc.
 • Giám sát việc thực thi những quyết định chung cấp toàn quốc.

Cấp Trung Ương

Hội Đồng Trung Ương

(Nội Qui 20.1.2)
 • Trực tiếp điều hành Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể toàn quốc.
 • Thực thi những quyết nghị của Hội Đồng Lãnh Đạo về chương trình hoạt động thường niên.
 • Phác họa và thiết lập các kế hoạch, dự án và các chương trình hoạt động, sinh hoạt và huấn luyện chung cấp toàn quốc.
 • Phối hợp các Liên Đoàn/Đoàn Biệt Lập cho các chương trình chung cấp toàn quốc.
 • Đề ra những phương án hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu cần thiết của Thiếu Nhi Thánh Thể toàn quốc.
 • Chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Lãnh Đạo.

Ban Chấp Hành Trung Ương

(Nội Qui 23.1.3)
 • Được Hội Đồng Lãnh Đạo trao quyền trực tiếp điều hợp các chương trình hoạt động của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể cấp toàn quốc.
 • Thực thi các quyết nghị chung của Hội Đồng Lãnh Đạo cũng như Hội Đồng Trung Ương,
 • Phác họa các kế hoạch, chương trình sinh hoạt và huấn luyện chung cấp toàn quốc.
 • Trách nhiệm tổ chức và điều hành các sa mạc huấn luyện cấp Trung Ương theo đúng các điều khoản được quy định trong Quy Chế Huấn Luyện các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ.
 • Trách nhiệm tổ chức và điều hành các đại hội cấp toàn quốc.
 • Trách nhiệm tổ chức và điều hành về các phương diện chuyên môn, quản trị hành chánh và tài chánh cấp toàn quốc.
 • Điều hợp các chương trình hoạt động của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể toàn quốc.
 • Trách nhiệm quản trị và điều hành tổng quát Văn Phòng Trung Ương.

Readmore

Ban Nghiên Huấn

(Nội Qui 23.1.4)
 • Trách nhiệm về Quy Chế Huấn Luyện,
 • Tham khảo, nghiên cứu và cập nhật hóa Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh các Ngành, các Cấp.
 • Tham khảo, nghiên cứu, phổ biến và cập nhật hóa các tài liệu và chương trình huấn luyện Huynh Trưởng và Huấn Luyện Viên các cấp.
 • Quy định và giám sát các chương trình huấn luyện các Cấp trên toàn quốc theo đúng Nội Quy, Quy Chế Huấn Luyện các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ và Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh.
 • Ấn định các tiêu chuẩn và các điều kiện cho việc thăng cấp Huynh Trưởng và Huấn Luyện Viên các cấp trên toàn quốc.
 • Chịu trách nhiệm trước Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo về các tài liệu và chương trình huấn luyện các cấp của Phong Trào.

Cấp Liên Đoàn

Hội Đồng Liên Đoàn

(Nội Qui 20.2.1)
 • Có nhiệm vụ theo dõi và thực thi những quyết định về Nội Quy, Quy Chế Huấn Luyện, Nghi Thức, các chương trình sinh hoạt và đường hướng hoạt động chung của Phong Trào.
 • Thực thi các quyết nghị chung của Hội Đồng Trung Ương và Ban Chấp Hành Trung Ương.
 • Điều hành về các phương diện chuyên môn, quản trị, huấn luyện cũng như hành chánh và tài chánh cấp Liên Đoàn.
 • Đề ra những phương án hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu cần thiết của Thiếu Nhi Thánh Thể cấp Liên Đoàn.

Ban Chấp Hành Liên Đoàn

(Nội Qui 20.2.2)
 • Thực thi những quyết định của Hội Đồng Liên Đoàn.
 • Điều hợp các chương trình hoạt động của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể cấp Liên Đoàn.
 • Điều hành về mọi phương diện chuyên môn, quản trị cũng như hành chánh và tài chánh của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể cấp Liên Đoàn.
 • Trách nhiệm tổ chức và điều hành các sa mạc huấn luyện cấp Liên Đoàn theo đúng các điều khoản được quy định trong Quy Chế Huấn Luyện các Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ.
 • Trách nhiệm tổ chức và điều hành các đại hội cấp Liên Đoàn. Trách nhiệm theo dõi và thực thi Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh.
 • Nghiên cứu các tài liệu huấn luyện và đề nghị lên cấp trên liên hệ.

Readmore

Cấp Đoàn

Hội Đồng Đoàn

(Nội Qui 20.3.1)
 • Có nhiệm vụ theo dõi và thực thi những quyết định về Nội Quy, Quy Chế Huấn Luyện, Nghi Thức, các chương trình sinh hoạt và đường hướng hoạt động chung của Phong Trào.
 • Thực thi các quyết nghị chung của Hội Đồng Trung Ương, Liên Đoàn.
 • Điều hành về các phương diện chuyên môn, quản trị, huấn luyện cũng như hành chánh và tài chánh cấp Đoàn.
 • Đề ra những phương án hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu cần thiết của Thiếu Nhi Thánh Thể cấp Đoàn.

Ban Chấp Hành Đoàn

(Nội Qui 20.3.2)
 • Thực thi các quyết định chung của Hội Đồng Đoàn và cấp trên liên hệ.
 • Điều hành về các phương diện chuyên môn, quản trị cũng như hành chánh và tài chánh của Đoàn.
 • Trách nhiệm theo dõi và thực thi nghiêm chỉnh Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh trong việc huấn luyện Đoàn Sinh.
 • Nghiên cứu các tài liệu huấn luyện và đề nghị lên cấp trên liên hệ.

Read more

Mục Vụ các Ngành

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể mục vụ thăng tiến giáo dục đức tin Công giáo và rèn luyện nhân bản cho giới thiếu nhi, thiếu niên và giới trẻ qua năm nghành từ lứa tuổi Ấu nhi đến Hiệp Sĩ và riêng cấp Huynh Trưởng trở thành những cộng tác viên đắc lực trong việc mục vụ giáo dục đức tin cho giới trẻ.

Ấu Nhi

obedience

Ngoan

Thiếu Nhi

sacrifice

Hy Sinh

Nghĩa Sĩ

discipline

Chinh Phục

Hiệp Sĩ

outrreach

Dấn Thân

Huynh Trưởng

service

Phụng Sự

X

No Right Click

Right click is not possible !